REGULAMIN AKADEMII TAŃCA I TEATRU IM. ISADORY DUNCAN W WARSZAWIE

Akademia czynna jest poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 22:00
oraz w weekendy w godzinach od 10:00 do 15:00.

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zapisanie się na zajęcia taneczne organizowane przez Akademię jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Osoba uczestnicząca w zajęciach zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.
 3. W przypadku osoby niepełnoletniej, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
 4. Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym terminie i w dowolnym jego punkcie.

§ II. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Do uczestnictwa w zajęciach upoważnia wykupienie:
 2. - wejścia na pojedyncze zajęcia,
  - karnetu na dowolne zajęcia na określoną liczbę zajęć (nie dotyczy zajęć Pole Dance), do wykorzystania w ciągu określonego na karnecie czasu np. 4,8 tygodni lub karnet semestralny.
  - Za wejście na zajęcia do Akademii Isadory rozumie się uczestnictwo w jednorazowych zajęciach trwających 60 minut. Wejście na zajęcia nie oznacza wejścia do Akademii Isadory i korzystanie w tym jednym dniu z dowolnej ilości zajęć.
  - kart partnerskich (Benefit Systems Multisport, Benefit Systems Multisport Kids, Fit Profit, Fit Flex, OK System).
 3. Kursant, który nie wykupi lub nie posiada żadnej z powyższych form wejścia nie ma prawa przebywać na terenie Akademii i korzystać z usług przez nią oferowanych.
 4. Osoba, która naruszy powyższe postanowienie zostanie wyproszona z zajęć lub z Akademii.
 5. Po dokonaniu opłaty w recepcji istnieje możliwość powrotu na salę i kontynuowania zajęć. Każdy pracownik Akademii ma prawo wyprosić kursanta z sali oraz z terenu Akademii za zachowanie naruszające postanowienia regulaminu oraz uniemożliwiające innym klientom pełne korzystanie z oferty Akademii.

§ III. ZAPISY ZAJĘCIA

 1. Na zajęcia w Akademii należy zapisać się w jeden z poniższych sposobów:
 2. - osobiście w recepcji (od poniedziałku do piątku, w godz. 12:00-22:00),
  - telefonicznie (w godzinach pracy recepcji: 10:00 - 22:00, tel: 503 015 681), drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: akademia@akademia-tanca.com.pl.
 3. Należy przy zapisie podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz określić zajęcia, na które dokonywany jest zapis.
 4. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń w połączeniu z terminowym opłaceniem zajęć.
 5. Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.

§ IV. OPŁATY

Szczegółowy cennik Akademii Isadory znajduje się na stronie internetowej w zakładce cennik.
 1. Istnieje możliwość zorganizowania lekcji indywidualnej z instruktorem każdego dowolnego stylu tanecznego.
 2. Koszt pojedynczej lekcji, niezależnie od ilości osób na zajęciach to 150pln.
 3. W przypadku wykupienia 6 zajęć z góry cena pojedynczej lekcji to 120 zł, czyli 720 zł za 6 zajęć.
  W przypadku wykupienia 10 zajęć z góry cena pojedynczej lekcji to 100 zł, a więc 10 zajęć to koszt 1000 zł.
 4. Klienci posiadający kartę Benefit Systems Multisport mają możliwość skorzystania z jednych zajęć dziennie, od poniedziałku do niedzieli, według aktualnego grafiku zajęć.
 5. Za każde kolejne zajęcia danego dnia klient płaci 25 zł.
 6. Takie same zasady obowiązują posiadaczy kart Fit Profit oraz Fit Flex.
 7. Do zajęć pole dance przy zapisie obowiązuje jednorazowe bezzwrotne wpisowe w wysokości 50 zł.

Zasady korzystania z karnetu:

 1. Wykupiony karnet jest czasowy, co oznacza, że ważny jest przez 6 lub 8 kolejnych zajęć w zależności od rodzaju karnetu i od wybranej grupy zajęciowej.
 2. Na jedne zajęcia na karnecie oznaczone kratką z kolejnymi numerami zajęć można wejść tylko raz. Zajęcia trwają 60 minut. Nie można traktować odbicia karnetu jedną kratką, jako wejścia na teren Akademii Isadory i korzystania z dowolnej liczby zajęć w danym dniu. Jedna kratka w karnecie, jednorazowa opłata za zajęcia lub jednorazowe odbicie karty partnerskiej oznacza uczestnictwo tylko w jednym zajęciach trwających 60 minut.
 3. Na jeden karnet może wejść tylko jedna osoba/para*.
 4. W przypadku pary karnet jest dziurkowany po jednej kratce za osobę, czyli dwukrotnie
 5. Formy karnetowe przedstawione są w naszym cenniku dostępnym w recepcji lub na stronie www.akademia-tanca.com.pl.
 6. Posiadacz karnetu zobowiązany jest do każdorazowej rejestracji przed każdymi zajęciami.
 7. Termin ważności karnetu nie ulega przedłużeniu czasowemu.
 8. Ważność karnetu kończy się z dniem wskazanym na druku karnetowym.
 9. Akademia Isadory zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego zajęcia taneczne.
 10. Akademia nie dokonuje zwrotu wpłaconych kwot tytułem wykupionego karnetu w przypadku rezygnacji z zajęć przez klienta.
 11. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karnetu oraz jego kradzieży nie ma możliwości wydania duplikatu, a wszystkie niewykorzystane wejścia przepadają.
 12. Akademia ma prawo odwołać zajęcia dla dorosłych oraz dla dzieci
 13. Osoba, która wykupiła wejście na pojedyncze zajęcia ma prawo do dopłaty do pełnej wartości karnetu wyłącznie tego samego dnia, kiedy opłaciła pojedyncze wejście. W późniejszych terminach dopłaty nie są możliwe.
 14. UWAGA: Akademia Isadory ma prawo odwołać zajęcia dla dorosłych, gdy ilość osób zainteresowanych jest niższa niż wymagany limit dla grupy.
  UWAGA! Zapisując się na zajęcia Pole Dance w Akademii Tańca i Teatru im. Isadory Duncan uczestniczka jest świadoma własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.
  Akademia Isadory nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć.
  Z dniem 1 grudnia 2011r. zostały zniesione dopłaty do zajęć Pole Dance dla posiadaczek kart MultiSport Benefit Systems. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie jednorazowej opłaty w wysokości 50 zł zapisie. Opłata jest jednorazowa i bezzwrotna.
  Z dniem 1 grudnia 2011r. została udostępniona możliwość wzięcia udziału w zajęciach Pole Dance na kartę Fit Profit.
 15. Zniżki i promocje karnetowe oferowane Akademię nie łączą się.
 16. Osoby fizyczne bądź podmioty gospodarcze, które za usługi Akademii chcą otrzymać fakturę VAT, mają obowiązek najpóźniej w dniu, w którym została wykonana usługa, dostarczyć pełne dane niezbędne do wystawienia FV. Faktury wystawiane są do 5 dnia następnego miesiąca.
 17. § V. HONOROWANIE KART PARTNERSKICH

  1. Szkoła akceptuje karty Benefit Systems MultiSport, Benefit Systems Multisport Kids, FitProfit, FitFlex, OK System.
  2. Posiadacze karty FitProfit i FitFlex mogą uczestniczyć w jednym wybranym kursie w danym miesiącu (zajęcia dwa razy w tygodniu). Posiadacze karty MultiSport BenefitSystems mogą uczestniczyć w jednych zajęciach dziennie, dowolnego kursu. Posiadacze kart OK System mogą również uczestniczyć w jednych zajęciach dziennie, dowolnego kursu.
  3. Pozostałe postanowienia dotyczące sposobu korzystania z karty partnerskich w Akademii są zawarte i regulowane przez umowy z partnerami, do których nie mają wglądu klienci.

  § VI ROZPOCZĘCIE KURSÓW

 18. Planowany (przypuszczalny) termin rozpoczęcia kursów określony jest w grafiku zajęć. Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany planowanego terminu startu grupy lub zmiany dni i godzin oraz instruktora grupy, która już wystartowała.
 19. O finalnym terminie rozpoczęcia zajęć Akademia informuje wyłącznie osoby zapisane do grupy. Informacja przekazywana jest telefonicznie, e-mailem lub wiadomością SMS.

§ VII. ODWOŁANIE, PRZESUNIĘCIE ZAJĘĆ LUB ROZWIĄZANIE GRUPY

 1. W przypadku niewystarczającej liczby osób wymaganych do przeprowadzenia zajęć, nagłej niedyspozycji instruktora prowadzącego grupę, lub z innych powodów niezależnych od Akademii, Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu lub rozwiązania grupy.
 2. W powyższych przypadkach osoby, które dokonały wpłat mają prawo do:
 3. Osoby, które dokonały wpłaty za pojedyncze wejście:
  - zwrotu pełnej kwoty za zajęcia,
  - wykorzystania wejścia w ramach innych zajęć, wskazanych przez Akademię,
  - wykorzystania karnetu w ramach zajęć innej grupy, wskazanej przez Akademię.

  § VIII. BEZPIECZEŃSTWO

  1. Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć w Akademii, każdy klient zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój oraz obuwie odpowiednie do wybranego rodzaju zajęć.
  2. Informację o stosownym obuwiu i stroju można uzyskać od instruktora prowadzącego grupę lub od obsługi recepcji.
  3. Na salę taneczną można wejść wyłącznie w obuwiu zmiennym, odpowiednim do wybranego rodzaju zajęć lub bez obuwia, jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań i osoba prowadząca zajęcia wyrazi na to zgodę.
  4. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć (np. kontuzje) powstałe na terenie Akademii.
  5. Przed wykupieniem wejścia na zajęcia Akademii każdy klient powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach ruchowych oferowanych przez Akademię.
  6. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz każde inne pozostawione na jej terenie (np. ubrania w szatni).
  7. Kursant ma prawo cenne lub osobiste rzeczy zabrać ze sobą na salę, w której odbywają się wykupione przez niego zajęcia.

  § IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

  1. Za szkody na terenie Akademii powstałe w wyniku celowego działania klienta, klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
  2. Na terenie Akademii obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania narkotyków czy innych środków odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, które weszły na teren Akademii, nie mają prawa uczestnictwa w wykupionych zajęciach. Osoby takie zostaną poproszone o opuszczenie terenu Akademii.
  3. W przypadku zakłócania porządku i spokoju na recepcji i innym uczestnikom zajęć Akademii Isadory pracownicy Akademii mają prawo wyprosić osobę zakłócająca porządek z terenu Akademii
  4. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia oraz kursanci danej grupy.
  5. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie szkoły bez zgody managera jest całkowicie zabronione.
  6. Na terenie Akademii obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt.
  7. Kwestie nieuregulowane powyższym regulaminem należy zgłaszać do managera Akademii.

Partnerzy

Zapisz się™ na zaję™cia